Business revolving kartica

Banka na zahtev klijenta izdaje: plative garancije, činidbene garancije, pisma o namerama i akreditive.

 

 

Iznos limita

minimalni iznos 50.000RSD maksimalni iznos 1.000.000RSD

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;

* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;

* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno

* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Valuta

RSD

% revolving

moguć definisanje % revolvinga u iznosu od 5% , 10%, 25% ili 100% mesečno (minimalno 10.000RSD)

Minimalni iznos revolvinga je 10.000RSD, što znači da, ukoliko klijent ima 10.000 ili manje od 10.000RSD potrošnju po kartici, ista dospeva u celosti.

Period važenja kartice

12 meseci

Period obračuna:

Poslednji dan u mesecu za tekući mesec, rok za izmirenje obaveze 15 dana u narednom mesecu.

 klijent ima rok da plati za svu potrosnja u tekucem mesecu do 15-tog dana u narednom mesecu (maksimalni grace 45 dana) pa u tom slučaju nema obracunate kamate

Dodatnekartice

prva kartica besplatna, svaka naredna ili dodatna kartica 1.000RSD

Dnevni limit

- plaćanje roba i usluga, 100.000RSD, max 10 transakcija - za podizanje gotovine 30.000RSD

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje

* Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računaBanka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.