Dokumentarno i garancijsko poslovanje

 

Banka na zahtev klijenta izdaje: plative garancije, činidbene garancije, pisma o namerama i akreditive.

 

 

Akreditivi

Namena

Dokumentarni akreditiv predstavlja obavezu banke da po prezentaciji dokumenata koji potvrđuju preuzimanje određene robe u skladu sa uslovima akreditiva plati prodavcu robe ili usluga određen iznos u određenom roku.Osnovna podela akreditiva je na NOSTRO (uvozni) i LORO (izvozni). Dokumentarni akreditiv koji se otvara po nalogu domaćeg kupca u korist inoprodavca se naziva nostro akreditiv, a ako akreditiv otvara inokupac u korist domaćeg prodavca to je loro akreditiv.Vrlo važna informacija je da li se radi o otvaranju akreditiva sa pokrićem ili bez pokrića.

Iznos akreditiva

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i potreba poslovanja.

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Valuta

*EUR, USD, CHF i druge valute

Rok plaćanja

Kratkoročni do 1 godine, dugoročni u zavisnosti od ugovornog posla

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje

* Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računa

* Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipotekana nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge

* Zaloga na akcijama akcionarskog društva, na udelima društva sa ograničenom odgovornošću

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu

Potrebna dokumentacija

Osim standardne liste potrebne dokumentacije za realizaciju plasmana klijent dostavlja i:

● Nalog za otvaranje akreditiva

 ● Kopiju Ugovora koji je osnov za izdavanje akreditiva ili profakture i sl.

Garancije

Namena

Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojom Banka garantuje da će nalogodavac garancije ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije u ugovorenom roku.

Osnovne vrste garancija su:

I PLATIVE:- za obezbeđenje kredita,- za obezbeđenje plaćanja roba i usluga.

II ČINIDBENE:- licitacione (tenderske) garancije,- za dobro izvršenje posla,- za povraćaj avansa,- carinske.

U platnom prometu sa inostranstvom, razlikuju se:

a) NOSTRO GARANCIJE - Nostro garancije izdaje Banka po nalogu svog klijenta po poslovima sa inostranstvom

b) LORO GARANCIJE - Loro garancije prima Banka od banke garanta po poslovima sa inostranstvom (notifikacija bez obaveze, konfirmacija, izmena uslova i aktiviranje loo garancije)

Iznos garancije

U zavisnosti od zahteva i kreditne sposobnosti klijenta.

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;

* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;

* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno

* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Valuta

*RSD

*u RSD sa valutnom klauzulom

*EUR, USD, CHF (u devizama) i druge valute

Rok važnosti

Kratkoročne do 1 godine, dugoročne u zavisnosti od ugovornog posla

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje

* Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računa

* Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipotekana nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge

* Zaloga na akcijama akcionarskog društva, na udelima društva sa ograničenom odgovornošću

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu

Potrebna dokumentacija

Osim standardne liste potrebne dokumentacije klijent dostavlja i:

● Nalog za otvaranje garancije

● Kopiju Ugovora koji je osnov za izdavanje garancije ili profakturu ili javni poziv kod licitacionih garancija ili Rešenje Uprave carina za carinske garancije za postupak tranzita i sl.

 

Eskont menica sa pravom regresa

Namena

Eskont menica je vid kratkoročnog kreditiranja koji klijentima nudi mogućnost da na brz i efikasan način, pre datuma dospeća koji je naznačen na menici, obezbede potrebna likvidna sredstva za svoje tekuće poslovanje. To je proizvod kojim se odobrava eskont odnosno plaćanje po preuzetim menicama pre njihovog dospeća.Banka prihvata odobrenje eskonta menica koje su izdala preduzeća sa odgovarajućim nivoom kreditne sposobnosti i koje su indosirane na banku punim indosamentom.

Iznos

Od 100.000 RSD

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;

* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;

* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno

* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Valuta

RSD

Isplata kredita

Isplata eskontovanih menica isključivo na tekući račun donosioca menice.

Rok otplate

Do 60 dana.

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje

* Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računa

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.