Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu služi za obezbeđenje dnevne likvidnosti klijenta. Sredstva se mogu koristiti u svakom momentu, bez prethodne najave, a po potrebi se mogu više puta koristiti i vraćati do momenta dospeća. Pre obnove prekoračenja potrebno je izmiriti sve obaveze po postojećem prekoračenju.

 

Iznos kredita

Maksimalno 100% od prosečnog mesecnog prihoda ostvarenog u poslednjih 12 meseci i prosečnog mesečnog priliva u AIK banci (ostvarenog ili ugovorenog).

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;

* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;

* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno

* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Valuta

RSD

Rok otplate

Do 12 meseci.

Nacin otplate kredita

Otplata se vrši u dinarima na dan dospeća.

Kamata se plaća mesečno (obračunava se na kraju meseca za prethodni mesec).

Obracun kamate

Mesečno, proporcionalni metod

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje

* Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računa

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.