Investicioni krediti

Namena kredita je:nabavka mašina i opreme, proizvodnja mašina i opreme za sopstvene potrebe; kupovina, adaptacija ili izgradnja objekata za sopstvene potrebe;, priprema zemljišta za izgradnju i dr., refinansiranje postojećih dugoročnih kredita.

 

Dugoročni investicioni kredit

Iznos kredita

Od 5.000 EUR do maksimuma kreditnog potencijala klijenta.

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;

* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;

* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno

* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Učešće

U zavisnosti od veličine projekta Banka zadržava pravo da traži minimalno učeće klijenta u projektu.

Valuta

*u RSD bez valutne klauzule (NAPOMENA: rokovi samo do 48 meseci)

*u RSD sa valutnom klauzulom

 *EUR, (u devizama) (za finansiranje uvoza iz inostranstva)

Rok otplate

Dugoročni od 13 do 84 meseca (kod nabavke osnovnih sredstava, osim zemljišta i objekata, rok otplate mora biti usklađen sa životnim vekom finansirane imovine).

Grejs period

Do 6 meseci za kredite sa rokom do 36 meseci.

Do 12 meseci za kredite sa rokom preko 36 meseci.U grejs periodu se plaća kamata.

Obracun kamate

proporcionalni metod

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje

* Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računa

* Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipotekana nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge

* Zaloga na akcijama akcionarskog društva, na udelima društva sa ograničenom odgovornošću

 

 

 

Dugoročni poljoprivredni krediti sa garancijom Garancijskog fonda AP Vojvodine za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme za silose

Iznos kredita

Od 5.000 EUR do 150.000 EUR.

Minimalno potrebni uslovi

KORISNICI KREDITA :Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i mikro i mala privredna društva i preduzetnicikoji mora da ispunjavaju minimalne uslove:

  • poslovno sedište na teritoriji AP Vojvodina
  • poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja
  • da podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih lica koji posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se prema pozitivnim zakonskim propisima smatra povezanim pravnim licem

• imaju otvoren račun u AIK BANCI

• nemaju blokade računa duže od 30 dana u poslenjih 12 meseci

• imaju urednu kreditnu istoriju u izmirivanju obaveza prema bankama (ne više od 60 dana aktivne ili istorijske docnje prema izveštaju kreditnog biroa)

Uz Zahtev za kredit korisnik podnosi predračune / račune za namensko praćenje kredita (naknadno se dostavlja u slučaju odobravanja kreditnog okvira).

Potrebni uslovi od Garancijskog Fonda AP Vojvodina

NA OSNOVU ISPUNJENOSTI SVIH USLOVA KONUKURSA ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU SILOSA KAO I NABAVKU PRATEĆE OPREME ZA SILOSE, GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINA IZDAJE NEOPOZIVU, BEZUSLOVNU GARANCIJU PLATIVU NA PRVI POZIV ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO KREDITU BANKE KOJOM SE POKRIVA 80% SVIH POTRAŽIVANJA BANKE.

Obavezna dokumentacija:

• Garancija Garancijskog fonad AP Vojvodina koja pokriva najmanje 80% potraživanja Banke

Namena

Za izgradnju, rekonstrukvciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme za silose.

Valuta

EUR indeksiran

Učešće/Depozit

opciono, do maksimalno 20% od iznosa kredita

Rok otplate

Rok otplate do 7 godina (uz mogućnost grejs perioda do 24 meseca a koji je uključen u period korišćenja kredita)

Modeli otplate: Mesečni, tromesečni, šestomesečni, godišnji anuiteti

Grejs period

Grejs period do 24 meseca (u koji je uključen period raspoložovosti od 12 meseci za realizaciju odobrenog kredita). Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima u skladu sa modelom otplate kredita (mesečni, tromesečni, šestomesečni, godišnji anuiteti).

Obracun kamate

proporcionalni metod

Instrumenti obezbedjenja

Vrsta sredstava obezbeđenja i mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda otplate kredita, kao i troškovi koje Korisnik može imati po ovim osnovama.

Obezbeđenje kredita: - Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80% potraživanja AIK BANKE i

- 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima,

- Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to: na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije), u srazmeri koja odgovara odnosu izdate garancije za odobreni kredit. POSEBNE NAPOMENE U VEZI OBEZBEDJENJA: Korisnik je saglasan da Banka dostavi Garancijskom fondu jedan primerak Ugovora o kreditu sa anuitetnim planom.Korisnik snosi sve troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja. Zamena sredstava obezbeđenja vrši se po Odluci kreditnog odbora koji je doneo Odluku o odobrenju plasmana, na pisani zahtev Korisnika, bez naknade troškova za obradu tog zahteva. Kreditni odbor sagledava prilikom odlučivanja: visinu preostalog duga, kreditnu sposobnost Korisnika a naročito kreditnu istoriju, kvalitet ponuđenih novih sredstava obezbeđenja, i dr.relevantne činjenice od značaja za odlučivanje. Kreditni odbor može odobriti ili odbiti zahtev za zamenu sredstava obezbeđenja.

 

 

 

Kredit za finansiranje energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije sa garancijom Garancijskog fonda AP Vojvodine

Minimalno potrebni uslovi

* Privredno društvo (mikro, malo ili srednje) ili preduzetnik, sa poslovnim sedištem na teritoriji AP Vojvodina, KOJE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA ZA ODOBRAVANJE GARANCIJE ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU ENERGETSKI EFIKASNE OPREME I OPREME NEOPHODNE ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE;

* Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodina ;

* Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja ;

* Ukupan godišnji prihod preduzeća ili preduzetnika do 1 milion EUR ;

* Posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, a zahtev podnosi samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim pravnim propisima, smatra povezanim pravnim licem ;

* Nema dospelih, a ne izmirenih obaveza prema Banci i Fondu ;

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana) ;

Namena

Namena kredita je kupovina energetski efiksne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.Kredit se odobrava na osnovu:

* Predračun ili profakture o namenskom korišćenju sredstava, a u skladu sa pravilima Konkursa

Iznos kredita

od 5.000 do 250.000 EUR

Učešće/Depozit

opciono, do maksimalno 20% od iznosa kredita

Valuta

EUR indeksiran

Rok otplate

do 60 meseci

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim anuitetima.

Grejs period

Grejs period do 12 meseci (koji je uključen u ukupni period otplate kredita).Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje u toku grejs perioda.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

* Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80% potraživanja AIK BANKE (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti do dana izmirenja obaveze po stopi utvrdjenoj Zakonom o zateznoj kamati, i

* 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i

* sudužništvo povezanih lica,

* Hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije), ili

* Hipoteka I reda na stambeno poslovnom objektu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,5 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).

 

Kredit za finansiranje nove opreme sa garancijom Garancijskog fonda AP Vojvodine

Ciljna grupa i minimalno potrebni uslovi

* Privredno društvo (mikro, malo ili srednje), preduzetnik ili zemljoradnička zadruga, sa poslovnim sedištem na teritoriji AP Vojvodina, KOJE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA ZA ODOBRAVANJE GARANCIJE ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU NOVE OPREME PREMA USLOVIMA IZ KONKURSA;

* Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodina ;

* Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja ;

* Ukupan godišnji prihod preduzeća, preduzetnika ili zemljoradničke zadruge do 1 milion EUR;

* Posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, a zahtev podnosi samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim pravnim propisima, smatra povezanim pravnim licem ;

* Nema dospelih, a ne izmirenih obaveza prema Banci i Fondu ;

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno ;

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana) ;

Namena

Namena kredita je kupovina nove opreme za delatnosti: proizvodnja i prerada, turizam i proizvodne usluge.

NE FINANSIRAJU SE: nabavka vozila i opremanje ugostiteljskih objekata kao i sl. definisano Konkursom.

Kredit se odobrava na osnovu:

* Predračun ili profakture o namenskom korišćenju sredstava, a u skladu sa pravilima Konkursa

Iznos kredita

* od 5.000 do 100.000 EUR

Učešće/Depozit

opciono, do maksimalno 20% od iznosa kredita

Valuta

EUR indeksiran

Rok otplate

do 72 meseci

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.

Grejs period

Grejs period do 12 meseci (koji je uključen u ukupni period otplate kredita).Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje u toku grejs perioda.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

* Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80% potraživanja AIK BANKE (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti do dana izmirenja obaveze po stopi utvrdjenoj Zakonom o zateznoj kamati, i

* 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i

* sudužništvo povezanih lica,

* Hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije), ili

* Hipoteka I reda na stambeno poslovnom objektu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,5 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).