Krediti za poslovanje i obrtna sredstva

Ovi kredit se odobravaju sa rokovima otplate do 36 meseci. Namena kredita do 12 meseci je: finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavka robe ili repromaterijala,, finansiranje uvoza ili izvoza,  refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva. Namena kredita od 13 do 36 meseci: finansiranje dugoročnih obrtnih sredstava, refinansiranje postojećih kredita.

 

Krediti za poslovanje

Iznos kredita

Od 1.000 do 500.000 EUR

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;

* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;

* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno

* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Valuta

*RSD

*u RSD sa valutnom klauzulom

*EUR, (u devizama) (za finansiranje uvoza iz inostranstva)

Rok otplate

Kratkoročni krediti do 12 meseci.

Trajna obrtna sredstva do 36 meseci.

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim , šestomesečnim i godišnjim anuitetima.

Grejs period

Do 3 meseca za rokove do 12 meseci,

Do 6 meseci za rokove do 36 meseci,

U grejs periodu se plaća kamata.

 

Obracun kamate

proporcionalni metod

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje

* Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računa

* Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipotekana nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge

* Zaloga na akcijama akcionarskog društva, na udelima društva sa ograničenom odgovornošću

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu

 

Revolving krediti

Iznos kredita

Od 5.000 EUR (500.000 RSD) do maksimuma klijentovog otplatnog kapaciteta

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;

* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;

* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno

* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Valuta

*RSD

*u RSD sa valutnom klauzulom

Rok otplate

Do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja linije u tečaj), sa obavezom izmirenja revolving kredita u celosti prema banci 15 dana pre godišnjeg monitoringa. U slučaju da je procena (monitoring) negativna, kredit dospeva i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po

Obracun kamate

proporcionalni metod

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje

* Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računa

* Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipotekana nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge

* Zaloga na akcijama akcionarskog društva, na udelima društva sa ograničenom odgovornošću

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu

 

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva sa dozvoljenim prekoračenjem za proizvođače / organizatore proizvodnje ratarsko / industrijskih kultura

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;

* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;

* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno

* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

* Obavezan uslov: kooperacioni ugovor klijenta sa prerađivačem / organizatorom proizvodnje sa ugovorenim površinama za proizvodnju ratarsko / industrijske kulture za sezonu 2014 ili 2015.

Namena

Namena kredita je: Kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Iznos kredita

Kredit: minimum 100.000 RSD ili 1.000 EUR , a maksimum do 70% vrednosti ugovorene proizvodnje sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje, a u zavisnosti od procenjene kreditne sposobnosti klijenta po metodologiji Banke.

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu: maksimum do 500.000 RSD

Učešće/Depozit

opciono

Valuta

* RSD

* EUR indeksiran

Isplata kredita

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa predračuna/kupoprodajnog ugovora na račun prodavca, ili na račun u platnom prometu klijenta.

Rok otplate

Kredit do 12 meseci.

Dozvoljeno prekoračenje po TR do 12 meseci.

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.Otplata dozvoljenog prekoračenja po TR se vrši jednokratno.

Grejs period

Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

Obavezno obezbeđenje:

• Lične menice nosioca kredita / svih članova društva sa učešćem u vlasništvu preko 25i više%.

• Zaloga na buduća potraživanja, na bazi Ugovora o proizvodnji i otkupu ratarsko / industrijske kulture između proizvođača i preradjivača / organizatora proizvodnje

Ostala vrsta obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti):

 • Menice jemca fizičkog lica (vlasnika preduzeća ili preduzetničke radnje)• Menice jemca pravnog lica, ovlašćena po računu, menice osnivača

• Zaloga na pokretnim stvarima/opremi/mehanizaciji u odnosu 1:1.5, ne starijim od 10 godina

• Zaloga na opremi/mehanizaciji koja je predmet finansiranja 0,8:1, polisa osiguranja vinkulirana na Banku (za dugoročne kredite)

• Hipoteka na zemljištu 1 : 1.1-1.5

• Hipoteka na nepokretnosti 1 : 1.1-1.2, polisa osiguranja od osnovnih rizika vinkulirana na Banku (za dugoročne kredite)

• Zaloga na žitarice 1 : 1.25

 

Kredit na bazi namenski oročenog depozita

Iznos kredita

od 1000 EUR

Minimalno potrebni uslovi

Zvanično registrovana preduzetnička radnja ili preduzeće

Valuta

*RSD

*u RSD sa valutnom klauzulom

Rok otplate

Obrtna sredstva do 12 meseci

Osnovna sredstva do 60 meseci

Obracun kamate

proporcionalni metod

Instrumenti obezbedjenja

Obezbeđenje kredita je namenski depozit koji ima usklađenu ročnost i valutu kao i kredit po kome je depozit obezbeđenje. Ovaj depozit mora biti ugovoreno sredstvo obezbeđenja.