Dokumentarno poslovanje

 

Poljoprivrednim proizvođačima, u sklopu proizvoda i usluga AIK Banke, kao neophodni i sve potrebniji proizvod prilagođen potrebama savremenog načina poslovanja u poljoprivredi nudimo i usluge dokumentarnog poslovanja.

 

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

Namena

Bankarska garancija je instrument obezbeđenja kojom se Banka obavezuje prema korisniku garancije (poveriocu iz osnovnog posla) da će mu isplatiti novčani iznos na koji garancija glasi ukoliko treće lice (dužnik iz osnovnog posla) ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorne obaveze.

Vrste garancija

• Nostro garancije čiji su nalogodavci rezidenti, registrovana RPG, klijenti AIK Banke, a korisnici rezidenti

• Licitacione garancije (tenderske)

• Činidbene garancije (za dobro izvršenje posla)

• Pismo o namerama

Valuta

RSD i sa valutnom klauzulom

Rok

• Licitacione garancije (tenderske) - u zavisnosti od tenderskog zahteva • Činidbene garancije (za dobro izvršenje posla) - do 12 meseci

Naknade

U skladu sa Tarifom naknada za odobrene kredite, garancijske i dokumentarne poslove MSP

Instrumenti obezbedjenja

Kao i za kredite istog iznosa i ročnosti:

* Blanko sopstvena menica * Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu