Dozvoljeno prekoračenje

 

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu služi za obezbeđenje dnevne likvidnosti klijenta. Sredstva se mogu koristiti u svakom momentu, bez prethodne najave, a po potrebi se mogu više puta koristiti i vraćati do momenta dospeća. Pre obnove prekoračenja potrebno je izmiriti sve obaveze po postojećem prekoračenju.

 

 

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

 * Limit do 30% prosečnog mesečnog prometa u poslednjih 12 meseci po namenskom tekućem računu RPG

* Obavezan uslov je prijavljen namenski tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, otvoren u AIK Banci, u Upravi za trezor pre odobrenja dozvoljenog prekoračenja.

* Samo za klijente koji imaju kooperacioni ugovor sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje sa ugovorenim površinama za proizvodnju ratarsko-industrijskih kultura za sezonu 2015/2016

Iznos dozvoljenog prekoračenja

Do 200.000 RSD

Valuta

RSD

Puštanje overdrafta

U jednoj tranši.

Rok otplate

Do 12 meseci.

Nacin otplate kredita

Otplata se vrši u dinarima na dan dospeća. Kamata se plaća mesečno (obračunava se na kraju meseca za prethodni mesec).

Obracun kamate

Mesečno, proporcionalni metod

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipotec

i* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu