Investicioni krediti

 

Odobravaju se sa namenom finansiranja izgradnje/adaptacije/rekonstrukcije,ekonomskih objekata; infrastrukturnih radova na gazdinstvu; formiranja/proširenja osnovnog stada, reproduktivnog stočnog fonda; podizanja višegodišnjih zasada;  sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu; staklenica, plastenica, hladnjača, sušnica, skladišnih kapaciteta i prateće opreme;  opreme za doradu i preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda; kupovine polovne mehanizacije i opreme; kupovine poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata; refinansiranja postojećih kredita.

 

Dugoročni krediti za osnovna sredstva za proizvođače ratarsko-industrijskih kultura

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

* Obavezan uslov: kooperacioni ugovor klijenta sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje sa ugovorenim površinama za proizvodnju ratarsko/industrijskih kultura na rok minimalno jednak ročnosti dugoročnog kredita AIK Banke.

Namena

* Dugoročno finansiranje osnovnih sredstava

Iznos kredita

* minimum 5.000 EUR * maksimum u zavisnosti od procenjene kreditne sposobnosti klijenta po metodologiji Banke

Učešće/Depozit

opciono

Valuta

* EUR indeksiran

Isplata kredita

Puštanje sredstava na tekući račun klijenta otvoren u AIK Banci, a po potrebi/instrukciji klijenta sa računa klijenta prema instrukciji za plaćanje.

Rok otplate

do 48 meseci

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima.

Grejs period

Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

Obezbeđenje:

• Lične menice nosioca kredita / članova gazdinstva

• Zaloga na buduća potraživanja, na bazi Ugovora o proizvodnji i otkupu ratarsko/industrijskih kultura između proizvođača i prerađivača/organizatora.

Ostale vrsta obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti), a u skladu sa Metodologijom kreditiranja poljoprivrednih proizvođača.

 

Investicioni krediti za osnovna sredstva

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

Namena

Namena kredita je:

▪ izgradnja/adaptacija/rekonstrukcija ekonomskih objekata;

▪ infrastrukturni radovi na gazdinstvu;▪ formiranje/proširenje osnovnog stada, reproduktivni stočni fond;

▪ podizanje višegodišnjih zasada;

▪ sistemi za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu;

▪ staklenici, plastenici, hladnjače, sušnice, skladišni kapaciteti i prateća oprema;

▪ oprema za doradu i preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda;

▪ kupovina polovne mehanizacije i opreme;

 ▪ kupovina poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata;

▪ refinansiranje postojećih kredita.

Iznos kredita

* Od 50.000 do 30.000.000 RSD * od 1.000 do 300.000 EUR

Valuta

*RSD

*EUR indeksirani

Učešće/Depozit

opciono

Isplata kredita

Kredit se isplaćuje jednokratno prenosom na namenski tekući račun poljoprivrednika u AIK Banci, ili po profakturi/predračunu/kupoprodajnom ugovoru/potvrdi o ostatku duga iz druge banke.

Rok otplate

* EUR 6 do 60 meseci

* RSD 6 do 36 meseci

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim anuitetima. Godišnji anuiteti mogući su samo za kredite do maksimalne ročnosti 36 meseci.

Grejs period

Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge, zaloga na robnom zapisu, zaloga nad domaćim životinjama

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu.

 

Krediti za kupovinu nove mehanizacije i opreme

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

Namena

Namena kredita je:

▪ kupovina nove pogonske i priključne mehanizacije, opreme, sistema za navodnjavanje, staklenika, plastenika i ostale opreme po profakturi/predračunu dilera;

▪ ili refinansiranje postojećih kredita iste namene u drugim bankama

Kredit se odobrava na osnovu overenog predračuna/profakture dilera (ne stariji od 30 dana), koji sadrži i identifikacione podatke mašine koja se kreditira (br.šasije, br.motora, serijski broj, tip, model, proizvođač i sl.).

Iznos kredita

* od 1.000 do 300.000 EUR

Valuta

*EUR indeksiran

Učešće/Depozit

* min. 20% učešća (ili depozita kao sredstva dodatnog obezbeđenja) za: ▪ kredite preko 10.000 EUR i ▪ ukoliko je jedino sredstvo obezbeđenja sama mašina i menica klijenta

* Ukoliko se pored zaloge kao sredstvo dodatnog obezbeđenja daje i hipoteka minimalne procenjene vrednosti 50% kreditirane sume, učešće/depozit nije uslov za isplatu kredita

Isplata kredita

Kredit se isplaćuje jednokratno prenosom sredstava na račun prodavca/dilera po profakturi/predračunu.

Rok otplate

6 do 84 meseca

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima. Godišnji anuiteti mogući su samo za kredite do maksimalne ročnosti 36 meseci.

Grejs period

Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

 * Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge, zaloga na robnom zapisu, zaloga nad domaćim životinjama

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu:  obavezna za kredite gde je sredstvo obezbeđenja sama mašina i menica klijenta, a iznos kredita veći od 10.000 EUR)

 ▪ u slučaju da je pored zaloge na kupljenoj mašini uzeta i hipoteka minimalne procenjene vrednosti 50% kreditirane sume, vinkulacija polise osiguranja nije uslov za isplatu kredita.

 * Za kredite ročnosti preko 60 meseci ročnosti hipoteka je obavezna kao sredstvo obezbeđenja.

 

Dugoročni investicioni kredit za kupovinu zemljišta

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

Namena

Namena kredita je:

▪ kupovina poljoprivrednog zemljišta;

▪ ili refinansiranje postojećeg kredita za ove namene.

Kredit se odobrava na osnovu:

 ▪ predračuna od pravnog lica (da nije stariji od 30 dana);

 ▪ kupoprodajnog ugovora (overen u sudu, ne stariji od 30 dana);

 ▪ potvrde o iznosu duga po kreditu koji se refinansira i ugovora o kreditu koji je Banci dostavljen na uvid

Iznos kredita

* od 10.001 do 300.000 EUR

Učešće/Depozit

opciono

Valuta

*EUR indeksiran

Isplata kredita

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa predračuna/kupoprodajnog ugovora na račun prodavca. U slučaju refinansiranja, isplata se vrši na račun banke poverioca, a na osnovu instrukcija sa potvrde o iznosu ostatka duga po kreditu koji se refinansira.

Rok otplate

12 do 120 meseci

Nacin otplate kredita

 Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima. Godišnji anuiteti mogući su samo za kredite do maksimalne ročnosti 36 meseci.

Grejs period

Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

 * Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci. Prioritet ima poljoprivredno zemljište, ono koje je predmet kupovine, ili neko drugo odgovarajućeg kvaliteta.

• Hipoteka na zemljištu 1:1.3 minimalno (zemljište je prioritetno kod zalaganja nepokretnosti)• Hipoteka na nepokretnosti 1:1.3 minimalno i polisa osiguranja nepokretnosti, pogotovo stambenih, od osnovnih rizika nastupanja štete (pozar, poplava, udar groma) sa vinkulacijom na Banku kod relevantnog osiguravajuceg drusta. Za ovu vrstu osiguranja je potrebno da klijent odnese kopiju procene nepokretnosti u izabranu osiguravajucu kucu i da navede da se za osnovicu koristi gradjevinska vrednost objekta koji se osigurava.

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu.

 

Kredit za kupovinu zemljišta u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodina

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, A KOJE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA ZA ODOBRAVANJE GARANCIJE ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA, GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINA KOJI IZDAJE NEOPOZIVU, BEZUSLOVNU GARANCIJU PLATIVU NA PRVI POZIV ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO KREDITU BANKE KOJOM SE POKRIVA 80%SVIH POTRAŽIVANJA BANKE.

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta.

* Manje od 100 ha poljoprivrednog zamljišta u sopstvenom vlasništvu

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

Namena

Namena kredita je kupovina poljoprivrednog zemljišta.Kredit se odobrava na osnovu:

 * Predugovor ili overen Ugovor o kupoprodaji konkretnog zemljišta, pri čemu je puštanje sredstava uslovljeno overenim Ugovorom o kupoprodaji.Korisnik može podneti zahtev za kredit i ako nije zaključio predugovor odnosno ugovor, ali namerava da kupi zemljište, pri čemu se kod odobrenja kredita stavlja hipoteka nad drugim zemljištem, a po dostavi overenog Ugovora o kupoprodaji naknadno izabranog zemljišta, kredit se pušta u tečaj.

Iznos kredita

* od 5.000 do 100.000 EUR

Učešće/Depozit

opciono

Valuta

*EUR indeksiran

Isplata kredita

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa kupoprodajnog ugovora na račun prodavca. Kredit za koji je Banka donela odluku o odobrenju uz Garanciju Grancijskog fonda APV, može se realizovati - pustiti u tečaj u roku od godinu dana od dana Odluke o odobrenju.

Rok otplate

Dugoročni od 13 do 120 meseci.

Nacin otplate kredita

 Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.

Grejs period

Grejs period do 12 meseci (u koji je uključen period raspoložovosti za realizaciju odobreno kredita). Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i pripisuje glavnici, a po isteku grejs perioda vrši se otplata ukupnog duga i pripadajuće kamate u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

* Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80%potraživanja AIK BANKE, i

* 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i

* Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita, 20% u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).

 

Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, opreme, proširenje matičnog stada ili podizanja dugogodišnjeg zasada voća i vinograda u saradnji sa garancijskim fondom AP Vojvodina

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, A KOJE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA ZA ODOBRAVANJE GARANCIJE ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME, GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINA KOJI IZDAJE NEOPOZIVU, BEZUSLOVNU GARANCIJU PLATIVU NA PRVI POZIV ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO KREDITU BANKE

.* Otvoren namenski tekući račun u AIK banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući računregistrovanog poljoprivrednog gazdinstva

* Manje od 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta.

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

Namena

Namena kredita je kupovina nove poljoprivredne mehanizacije i opreme (u skladu sa spiskom opreme koja može biti predmet kreditiranja po Konkursu), matičnog stada i podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda (sadnice i prateća oprema).Kredit se odobrava na osnovu: Overen predračuna/profakture dilera.

Iznos kredita

* za finansiranje poljoprivredne mehanizacije i opreme od 3.000 do 150.000 EUR

* za finansiranje proširenja matičnog stada do 50.000 EUR

* za finansiranje podizanja dugogodišnjih zasada voća i vinograda do 30.000 EUR

Kredit se odobrava do iznosa garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine

Učešće/Depozit

opciono

Valuta

*EUR indeksiran

Isplata kredita

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa profakture na račun prodavca. Kredit za koji je Banka donela odluku o odobrenju uz Garanciju Grancijskog fonda APV, može se realizovati - pustiti u tečaj u roku od godinu dana od dana Odluke o odobrenju.

Rok otplate

do 120 meseci

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši otplata u jednakim polugodišnjim anuitetima i to svakog 01.09. i 01.03.u godini.Dospeće prvog anuiteta:Za kredite puštene u tečaj u periodu od 01.01. do 30.06. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.09. u tekućoj godini.Za kredite pštene u tečaj od 01.07. do 31.12. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.03.naredne godine.

Grejs period

* kod kredita za proširenje matičnog stada do 12 meseci (uključen u rok otplate)* kod kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda do 24 meseca (uključen u rok otplate)Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje, a po isteku grejs perioda vrši se otplata ukupnog duga i pripadajuće kamate u polugodišnjim anuitetima.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

* 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i menična ovlašćenja

* Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 100% potraživanja AIK BANKE (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)

 

Kredit za finansiranje energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije sa garancijom Garancijskog fonda AP Vojvodine

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, A KOJE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA ZA ODOBRAVANJE GARANCIJE ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU ENERGETSKI EFIKASNE OPREME I OPREME NEOPHODNE ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE;

* Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodina ;

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta ;

* Otvoren namenski tekući račun kod AIK banke koji je prijavljen kod Uprave za agrarna plaćanja kao namenski RN

* Ukupan godišnji prihod RPG do 1 milion EUR ;

* Nema dospelih, a ne izmirenih obaveza prema Banci i Fondu ;

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno ;

 * Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana) ;

Namena

Namena kredita je kupovina energetski efiksne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.Kredit se odobrava na osnovu:

* Predračun ili profakture o namenskom korišćenju sredstava, a u skladu sa pravilima Konkursa

Iznos kredita

od 5.000 do 250.000 EUR

Učešće/Depozit

opciono, do maksimalno 20% od iznosa kredita

Valuta

EUR indeksiran

Rok otplate

do 60 meseci

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim ili polugodišnjim anuitetima.

Grejs period

Grejs period do 12 meseci (koji je uključen u ukupni period otplate kredita). Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje u toku grejs perioda.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

* Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80% potraživanja AIK BANKE (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti do dana izmirenja obaveze po stopi utvrdjenoj Zakonom o zateznoj kamati, i

* 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i

* sudužništvo povezanih lica,

* Hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije), ili

* Hipoteka I reda na stambeno poslovnom objektu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,5 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).

 

Krediti za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa, i nabavku prateće opreme za silose u saradnji sa garancijskim fondom AP Vojvodina

Iznos kredita

Od 5.000 EUR do 150.000 EUR.

Minimalno potrebni uslovi

KORISNICI KREDITA

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, A KOJE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA ZA ODOBRAVANJE GARANCIJE ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA, GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINA KOJI IZDAJE NEOPOZIVU, BEZUSLOVNU GARANCIJU PLATIVU NA PRVI POZIV ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO KREDITU BANKE.

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta.

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

Namena

Za izgradnju, rekonstrukvciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme za silose.

Valuta

EUR indeksiran

Učešće/Depozit

Opciono

Rok otplate

Dugoročni od 13 do 84 meseca (sa uključenim grejsom do maks. 24 meseca i periodom raspoloživosti odobrenog kredita do maks. 12 meseci).

Grejs period

Mogućnost grejs perioda do 24 meseca, u koji je uključen i period raspoloživosti kredita od 12 meseci za realizaciju odobrenog kredita, a koji je uključen u period korišćenja kredita.

Obracun kamate

proporcionalni metod

Instrumenti obezbedjenja

* Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80%potraživanja AIK BANKE, i

* 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i

* Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita, 20% u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).